Próbny egzamin teoretyczny?

Próbny egzamin teoretyczny - jest to symulacja prawdziwego egzaminu - składa się z 75 pytań i trwa 90 minut. Aby uzyskać pozytywny wynik należy odpowiedzieć poprawnie na 65 pytań. Pytania są losowane z bazy ponad 250 pytań!

Definicje

Statek – statek uprawiający żeglugę śródlądową, w tym mały statek i prom, a także urządzenie pływające i statek morski;

Mały statek – statek, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20m; do małych statków nie zalicza się, niezależnie od ich wymiarów, statków dopuszczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, promów oraz statków przystosowanych do prowadzenia zestawów holowanych, pchanych lub sprzężonych;

Statek żaglowy – statek poruszający się wyłącznie za pomocą żagli; statek poruszający się równocześnie za pomocą żagli i mechanicznego urządzenia napędowego uznawany jest za statek o napędzie mechanicznym;

Statek o napędzie mechanicznym – statek wprowadzany w ruch przez mechaniczne urządzenie napędowe;

Statek w drodze (w ruchu) – statek nie połączony z lądem stałym ani dnaem, tzn. nie zacumowany, nie stojący na kotwicy ani na mieliźnie;

Pora dzienna – okres trwający od wschodu do zachodu słońca;

Pora nocna – okres trwający od zachodu do wschodu słónca;

Kierownik statku – kapitan statku, osoba dowodząca;

Krótki dźwięk – dźwięk trwający około 1 sekundy;

Długi dźwięk – dźwięk trwający około 4 sekund;

Seria bardzo krótkich dźwięków – sekwencja co najmniej sześciu dźwięków, trwających około 0,25 sekundy każdy, przedzielonych przerwami trwającymi około 0,25 sekundy;

Stan przemęczenia – stan występujący w wyniku niewystarczającego odpoczynku lub choroby;

Stan intoksykacji – stan nietrzeźwości, pozostawania pod wpływem środka odurzającego
lub innej podobnie działającej substancji;

Wypadek żeglugowy – zdarzenie związane z ruchem lub postojem statku, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie ciała powodujące rozstrój zdrowia lub śmierć człowieka, uszkodzenie mienia znacznej wartości albo poważną awarię w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska;